Ośrodek Wczasowy

"W Sosnowym Lesie "

 

 

ul. Szkolna 10

72 - 415 Międzywodzie

 

 91 381 38 86

 

 602 462 220

 

 

 biuro@wsosnowymlesie.pl

 

Zapraszamy

O nas Pokoje Galeria Cennik Rezerwacja

 

 

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

 

1. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości  kierującego pojazdem; za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu.

2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na

parkowanie pojazdu.

§ 1

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika  i Zarządcę umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z Parkingu.

§ 2

Na terenie Parkingu:

1. obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o

ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),

2. zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,

3. obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,

4. obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,

5. pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych,

6. w czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt.

7. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§ 3

1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.

§ 4

1. Parking jest czynny całą dobę w okresie od początku lipca do końca sierpnia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingów z użytkowania lub zmianie godzin otwarcia Parkingu.

§ 5

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.

2. W przypadkach określonych w par. 5 ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

§ 6

1. Wjazd na parking następuje po otrzymaniu przez użytkownika biletu parkingowego wystawionego przez obsługę parkingu.

2. Cena za pozostawienie pojazdu na parkingu podana jest w cenniku opłat za parkowanie.

§ 7

1. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wjeździe i wyjeździe z Parkingu w strefie kontroli przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

2. Użytkownik wjeżdżający i wyjeżdżający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w strefie kontroli.

3. Na żądanie obsługi parkingu Użytkownik zobowiązany jest okazać dowód rejestracyjny pojazdu.

§ 8

1. Osobami upoważnionymi do pobierania opłaty parkingowej oraz kontroli dokumentów są osoby uprawnione przez Zarządcę.

2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby, o których mowa w par. 7 ust. 1 oraz pracowników obsługi Parkingu.

§ 9

Na terenie Parkingu zabronione jest:

1. palenie tytoniu,

2. spożywanie alkoholu,

3. przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub

dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,

4. zaśmiecanie,

5. niszczenie urządzeń,

6. naprawianie, mycie i odkurzanie pojazdów,

7. tankowanie pojazdów,

8. używanie otwartego ognia,

9. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,

10. wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach - cieczy chłodzącej, oleju itp.,

11. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

12. działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ,

13. zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.

§ 10

Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać do Ośrodka

Wczasowego „W Sosnowym Lesie” ul. Szkolna 10, 72-415 Międzywodzie.

 

 

 

Regulamin Parkingu

O.W. „W Sosnowym Lesie”

ul. Szkolna 10/Poprzeczna 5, 72-415 Międzywodzie

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.